Семінарське заняття 4. Українське козацтво (ХУ – перша половина ХУІІ ст.). Національно-визвольна війна українського народу 1648-1657 рр. під проводом Богдана Хмельницького.

План семінарського заняття

1. Зародження українського козацтва. Участь козацтва у боротьбі проти турецько-татарської агресії та польсько-литовського поневолення. Козацько-селянські повстання кінця ХVІ – початку ХVІІ ст.

2. Причини і перший етап визвольної війни 1648 – 1657 рр. Богдан Хмельницький. Ліквідація польсько-шляхетського режиму в Україні та організація української державності.

3. Другий і третій етапи українсько-польської війни. Зборівський і Білоцерківський мирні договори. Переяславська рада. Березневі статті Богдана Хмельницького.

4. Завершальний період війни. Наслідки війни.

Історичне значення Визвольної війни

Контрольні запитання до теми

1. Назвіть основні концепції та причини виникнення запорозького козацтва.

2. Яку головну мету ставило козацтво, ведучи боротьбу проти турецько-татарської агресії та беручи участь у козацько-селянських повстаннях кінця ХVІ – початку ХVІІ ст.

3. Назвіть причини, характер, рушійні сили національно-визвольної війни українського народу 1648-1657 рр. під проводом Богдана Хмельницького.

4. Укажіть основні битви війни та їхні наслідки.

5. Коли та в зв’язку з чим у Богдана Хмельницького визріла думка про необхідність створення державності?

6. Які зміни відбулися в соціально-правовому становищі козацтва в період Хмельниччини?

7. Окресліть територіальні межі держави Богдана Хмельницького, відродженої в 1649 році.

8. Визначте головні ознаки держави «Військо Запорізьке»?

9. Розкрийте політико-правовий зміст Переяславської угоди 1654 року.

Теми рефератів

1. Богдан Хмельницький – видатний полководець, дипломат, державотворець.

2. Максим Кривоніс, Данило Нечай, Іван Богун – герої Визвольної війни 1648-1657 рр.

3. Українсько-московський договір 1654 р. та його наслідки.

4. Характерні риси української державності «Військо Запорізьке».

Рекомендована література

Базова

1. Апанович О. Українсько-російський договір 1654 р. Міфи і реальність.- К., 1994.

2. Борисенко В. Й. Курс української історії.- К., 1998.

3. Грушевський М. Ілюстрована історія України.- К., 1990.

4. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України.- Л.,1993.

5. Історія України. Вид. 2-ге.- Львів, 1998.

6. История Русов.- К.,1991.

7. Історія українського війська. Т. 1. – К., 1993.

8. Костомаров М. Богдан Хмельницький: Історичний нарис.- К., 1992.

9. Мельник Л. Г. Герої народних повстань.- К., 1990.

10. Смолій В., Степанков В. Богдан Хмельницький.- К., 1994.

11. Субтельний О. Україна: Історія.- К., 1991.

12. Шевальє П. Історія війни козаків проти Польщі.- К., 1960.

Допоміжна

1. Апанович О.М. Урядові службовці Гетьманщини - українська інтелігенція XVIII ст. // Український історичний журнал. - 1997. - № 2 – С.92-97.

2. Володарі гетьманської булави. Історичні портрети. – К., 1994.

3. Горобець В.М., Струкевич О.К. Українсько-російські політичні відносини другої половини XVII-XVIII ст.: тенденції, характер, етапи. //Український історичний журнал – 1997. - № 1 – С. 22-44.

4. Смолій В.А. Степанков В.С. Українська національна революція 1648-1676рр. Крізь призму століть //Український історичний журнал. – 1998 - №2. – С. 3-22.

5. Чухліп Т.В. Переяславська угода 1654 р. //Український історичний журнал. – 2003. - № 4. - С. 46-60.


6553615809378350.html
6553674750832656.html
    PR.RU™