Практичне заняття № 19

12345

Перелік питань і завдань до практичних занять із загальної психології

Для студентів напряму підготовки

«Початкова освіта»

Кривий Ріг - 2015

Розподіл балів, які отримують студенти

№ п/п Вид діяльності Максимальна кількість балів за одиницю Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 Змістовий модуль 5 Змістовий модуль 6
модуль 1 модуль 2 модуль 3
1. Відвідування лекцій
2. Підготовка та активна участь у практичному занятті
3. Виконання самостійної роботи
4. ІНДЗ
5. Модульна контрольна робота
Максимальна кількість балів
Разом
Максимальна середня модульна оцінка 600:6=100
Максимальна кількість балів за навчальний курс

Література, рекомендована для підготовки до занять:

Підручники:

1. М'ясоїд П. А. Загальна психологія : навч. посіб. для студ. пед. внз / П.А.М’ясоїд . - 4-е вид., стер. – К.: Вищ. шк., 2005. – 487с.

2. Маклаков А.Г. Общая психология : учебник для вузов / А.Г.Маклаков. – СПб: Питер, 2005. – 583с.

3. Максименко С. Д. Загальна психологія : навч. посіб. / С.Д.Максименко, В. О. Соловієнко. – 2-е вид., стер. – К.: МАУП, 2001. – 256с.

4. Немов Р. С. Психология : учебник для студ. вузов: в 3 кн.. кн.1 : Общие основы психологии / Р.С.Немов. – 4-е изд. – М.: Владос, 2002. – 688с.

5. Петровский А. В. Психология : учебник для вузов / Петровский А. В., Ярошевский М. Г. –3-е изд. – М.: Академия, 2002. – 512 с.

6. Загальна психологія : підручник для студ. внз / [О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огоронійчук та ін.]. – К.: Либідь, 2005. – 464с.

7. Общая психология : учебник для студ. пед. ин-тов / под ред. А.В.Петровского. – 2-е изд., доп., перераб. – М.: Просвещение, 1977. – 479с.

Книги, збірники наукових праць та ін.:

1. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труд в 2-х т. / Б.Г.Ананьев; [под ред. А.А. Бодалева]. – Т. 1. – М.: Педагогика, 1980. – 232 с.

2. Бодалев А.А. Личность и общение: избранные труды / А.А. Бодалев. – М.: Педагогика, 1983. – 271 с.

3. Выготский Л.С. Собрание сочинений. В 6-ти т. / Л.С. Выготский; [под ред. А.Р. Лурия, М.Г. Ярошевского]. – Т. 1 Вопросы теории и истории психологии. – М.: Педагогика, 1982. – 488 с.

4. Выготский Л.С. Собрание сочинений. В 6-ти т. / Л.С. Выготский; [под ред. В.В.Давыдова]. – Т. 2 Проблемы общей психологии. – М.: Педагогика, 1982. – 504 с.5. Выготский Л.С. Собрание сочинений. В 6-ти т. / Л.С. Выготский; [под ред. А.М.Матюшкина]. – Т. 3 Проблемы развития психики. – М.: Педагогика, 1983. – 368 с.

6. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения. В 2-х т. / А.Н. Леонтьв. – Т. 1. – М.: Педагогика, 1983. – 392 с.

7. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения. В 2-х т./ А.Н.Леонтьев. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1983. – 320 с.

8. Юнг К. Психологические типы / К.Юнг. – Минск: Попурри, 1998. – 656 с

Змістовий модуль 5

Індивідуальні особливості особистості

Практичне заняття № 19


6367355593657217.html
6367399375806911.html
    PR.RU™