Варіант 23

1. Вибрати з переліку процес, що належить до класу масообмінних процесів

а) Гомогенізація в) Сушіння

б) Ультрафільтрація г) Емульгування

2. Вибрати з переліку процес, що належить до класу теплових процесів

а) Сортування в) Заморожування

б) Відстоювання г) Сушіння

3. Вибрати з переліку процес, що належить до класу масообмінних процесів

а) Фільтрування в) Охолодження

б) Розчинення г) Пастеризація

4. Вибрати з переліку процес, що належить до класу механічних процесів

а) Різання в) Охолодження

б) Збивання г) Стерилізація

5. Вибрати з переліку процес, що належить до класу теплових процесів

а) Адсорбція в) Зворотний осмос

б) Бланширування г) Кристалізація

6. Вибрати з переліку критерій Прандтля

а) в)

б) г)

7. Які сита використовують у харчовій промисловості?

а) суцільні та плетені

б) збірні та штамповані

в) суцільні та збірні

г) плетені та штамповані

8. Ступінь дисперсності гетерогенних систем визначається як

а) в)

б) г)

9. Рівняння Бернуллі для реальної рідини має вид:

а)

б)

в)

г)

10. Рушійною силою процесу фільтрування є

а) Перепад тиску

б) Різниця концентрацій

в) Перепад температури

г) Перепад сили

11. Які існують засоби передачі теплоти?

а) Теплопровідність, теплопередача, конвекція

б) Теплопровідність, конвекція, випромінювання

в) Теплообмін, теплопередача, тепловіддача

г) Тепловіддача, конвекція, випромінювання

12. Що таке проміжні теплоносії?

а) Теплоносії, що сприймають теплоту від прямого джерела теплоти

б) Теплоносії, що сприймають теплоту від прямого джерела теплоти і передають її матеріалам, що нагріваються

в) Теплоносії, що передають теплоту матеріалам, що нагріваються

г) Топкові гази

13. Виділяють режими пастеризації:

а) тривала, короткочасна, миттєва в) дрібна, повна

б) повна, часткова, миттєва г) теплова, нетеплова

14 Екстрагування це:

а) вибіркове добування одного або декількох компонентів з розчину або твердого тіла за допомогою розчинника

б) багаторазовий перехід речовини з однієї фази в іншу

в) поглинання компонентів речовини поверхнею твердого тіла

г) поглинання компонентів речовини рідиною

15 Як визначають рушійну силу в процесах масопереносу?

а) як різницю між робочою і рівноважною концентраціями

б) як різницю тиску

в) як різницю температур

г) як різницю сил, що прикладають в різних точках системи

16. Як розрахувати еквівалентний діаметр?

а) в)

б) г)17. Сублімаційним сушінням є

а) вилучення вологи з матеріалу шляхом перетворення її у лід, а після цього, проминувши рідку фазу – у водяну пару

б) вилучення вологи з матеріалу шляхом нагрівання у водяну пару

в) вилучення вологи з матеріалу шляхом нагрівання струмом високої частоти

г) вилучення вологи з матеріалу за рахунок обробки інфрачервоними променями

18. Що таке емульсія?

а) Системи, що складаються з двох або кількох фаз не розчинних одна в одній

б) Системи, що складаються з рідини та зважених в ній твердих часток

в) Системи, що складаються з рідини та розподілених в ній крапель іншої рідини, яка не змішується з першою

г) Системи, що складаються з газу та розподілених в ньому часток твердої речовини

19. Що таке процес фільтрування?

а) Поділ неоднорідних систем під дією гравітаційних сил

б) Поділ неоднорідних систем під дією різниці тиску перед і після фільтрувальної перегородки

в) Поділ неоднорідних систем під дією відцентрових сил

г) Отримання неоднорідної системи

20. Що таке теплопередача?

а) Перенесення теплоти внаслідок хаотичного руху мікрочасток, що безпосередньо стикаються одна з одною

б) Перенесення теплоти внаслідок руху та перемішування мікроскопічних об’ємів газу або рідини

в) Процес поширення теплоти від більш нагрітого тіла до менш нагрітого тіла через стінку

г) Процес поширення електромагнітних коливань з різною довжиною хвиль, зумовлений рухом атомів або молекул випромінюючого тіла

21. Що таке теплове випромінювання?

а) Перенесення теплоти внаслідок хаотичного руху мікрочасток, що безпосередньо стикаються одна з одною

б) Перенесення теплоти внаслідок руху та перемішування мікроскопічних об’ємів газу або рідини

в) Процес поширення теплоти від більш нагрітого тіла до менш нагрітого тіла через стінку

г) Процес поширення електромагнітних коливань з різною довжиною хвиль, зумовлений рухом атомів або молекул випромінюючого тіла

22. Які системи називаються неоднорідними або гетерогенними?

а) Системи, що складаються з двох або кількох фаз не розчинних одна в одній

б) Системи, що складаються з рідини та зважених у ній твердих частокв) Системи, що складаються з рідини та розподілених в ній крапель іншої рідини, яка не змішується з першою

г) Системи, що складаються з газу та розподілених в ньому твердих часток

23. Основне рівняння для визначення середньої різниці температур

а) в)

б) г)

24. Що таке процес сушіння?

а) Видалення вологи з твердих матеріалів з подальшим переводом в парову фазу шляхом підводу теплоти

б) Процес поділу рідких неоднорідних сумішей на складові компоненти, заснований на різній летючості

в) Процеси виділення твердої фази в кристалічному вигляді з їх розчину або сплаву

г) Процес вибіркового поглинання одного або кількох компонентів з газової або рідкої суміші твердими поглиначами

25. Чим зумовлена фізична адсорбція?

а) Взаємним притяганням молекул адсорбтива і адсорбента під дією сил Ван-дер-Ваальса

б) Супроводжується хімічною взаємодією

в) Проникнення молекул адсорбтива у пори адсорбента

г) Процес вибіркового поглинання одного або кількох компонентів з газової або рідкої суміші твердими поглиначами

26. Від чого залежить адсорбційна здатність адсорбента?

а) вВід активної поверхні речовини

б) Від діаметра пор адсорбента

в) Від густини адсорбента

г) Від температури та тиску системи

27. Що таке масообмінні процеси?

а) Процес, при якому одна або кілька речовин переходять з однієї фази в другу

б) Процес розподілення кількох компонентів в рідкій фазі

в) Концентрування розподіленого компонента в газовій фазі

г) Процес вилучення одного або кількох компонентів речовини рідким або твердим поглиначем

28. Існують такі види моделювання процесів та апаратів харчових виробництв:

а) Практичне та теоретичне

б) Фізичне та хімічне

в) Математичне та фізичне

г) Фізичне та теоретичне

29. Як відокремлюють металеві домішки?

а) За допомогою сит

б) За допомогою гідравлічних сепараторів

в) За допомогою магнітних та електромагнітних сепараторів

г) За допомогою повітряних сепараторів

30. Перехід речовини з однієї фази в іншу в масообмінних процесах здійснюється шляхом

а) молекулярної і конвективної дифузії

б) випромінювання

в) переносу маси за допомогою теплопровідності

г) переносу речовини за рахунок різниці тиску

31. Що таке екстракційний процес?

а) Процес вибіркового поглинання одного або кількох компонентів з твердої або парової суміші рідким поглиначем

б) Процес поділу рідких неоднорідних сумішей на складові компоненти, заснований на різній летючості

в) Процес вилучення з твердої або рідкої суміші одного або кількох компонентів шляхом обробки цієї речовини рідким поглиначем

г) Процес вибіркового поглинання одного або кількох компонентів з газової або рідкої суміші твердими поглиначами

32. Що таке конвективне перенесення теплоти?

а) Перенесення теплоти внаслідок хаотичного руху мікрочасток, що безпосередньо стикаються одна з одною

б) Перенесення теплоти внаслідок руху та перемішування мікроскопічних об’ємів газу або рідини

в) Процес поширення теплоти від більш нагрітого тіла до менш нагрітого тіла через стінку

г) Процес поширення електромагнітних коливань з різною довжиною хвиль, зумовлений рухом атомів або молекул випромінюючого тіла

33. Від чого залежить режим руху рідини в трубопроводі?

а) від швидкості руху

б) від різниці тиску

в) від густини рідини

г)від шорсткості труб

34. Коефіцієнт теплопровідності характеризує

а) спроможність тіла випромінювати теплоту

б) спроможність тіла утримувати теплоту

в) спроможність тіла проводити теплоту

г) спроможність передавати теплоту шляхом конвекції

35. Рушійною силою процесу сушіння є:

а) різниця температур

б) різниця концентрацій

в) різниця тиску

г) різниця струму


Група__________________П.І.Б_____________________________________________


6364911969028756.html
6364941804386913.html
    PR.RU™